Procena i definicija napredovanja HBB

Procena HBB

Tabela sa podacima o GFR i albuminuriji koja prikazuje rizik napredovanja pomoću intenziteta boja (zelena, žuta, narandžasta, crvena, tamno crvena).

Brojevi u poljima prikazuju učestalost praćenja (broj puta godišnje). Zelena odražava stabilno oboljenje, uz godišnja kontrolna merenja ako je prisutna HBB; žuta zahteva oprez i merenja najmanje jednom godišnje; narandžasta zahteva merenja dvaput godišnje; crvena zahteva merenja 3 puta godišnje, dok tamno crvena zahteva najviše praćenja, otprilike 4 ili više puta godišnje (najmanje na svakih mesec dana do svaka 3 meseca). Ovo su opšti parametri zasnovani samo na stručnom mišljenju i moraju da se uzmu u obzir postojeća komorbidna stanja i status bolesti, kao i verovatnost uticaja na promenu upravljanja oboljenjem za svakog pojedinačnog pacijenta. HBB, hronična bolest bubrega; GFR, jačina glomerularne filtracije. Izmenjeno uz dozvolu Macmillan Publishers Ltd: Kidney International. Levey AS, de Jong PE, Coresh J, et al. The definition, classification, and prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO controversies conference report. Kidney Int 2011; 80: 17–28; accessed www.nature.com/ki/journal/v80/n1/full/ki2010483a.html 1

Procena hroničnosti

Kod ljudi sa GFR <60 ml/min/1,73 m2 (GFR kategorije G3a-G5) ili markerima oštećenja bubrega, treba proučiti istoriju bolesti i prethodna merenja kako bi se odredilo trajanje bolesti bubrega.1

  • Ako je trajanje duže od 3 meseca, HBB je potvrđena. Pratiti preporuke za HBB.1
  • Ako trajanje nije duže od 3 meseca, HBB nije potvrđena. Pacijenti mogu da imaju HBB ili akutna bubrežna oboljenja (uključujući akutno oštećenje bubrega (AKI)) ili oboje, pa testove treba ponoviti u skladu sa tim.1

Procena uzroka

Da bi se utvrdili uzroci bolesti bubrega treba proceniti klinički kontekst, uključujući ličnu i porodičnu istoriju bolesti, socijalne i faktore životne sredine, uzimanje lekova, fizikalni pregled, laboratorijska merenja, medicinsko snimanje i patološku dijagnozu.1

Procena GFR

Nefrološka zajednica preporučuje primenu jednačine za procenu serumskog kreatinina i GFR za inicijalnu procenu.1

Ona takođe preporučuje sprovođenje dodatnih testova (kao što su merenja cistatina C ili klirensa) za potvrdno testiranje u posebnim okolnostima kad je procenjena jačina glomerularne filtracije (eGFR) bazirana na serumskom kreatininu manje precizna.1

Procena albuminurije

Za inicijalno testiranje proteinurije, nefrološka zajednica predlaže, ako je moguće, uzorak prvog jutarnjeg urina, kao i sledeća merenja: odnos albumin/kreatinin u urinu (ACR); odnos protein/kreatinin u urinu; analizu urina test trakom na ukupne proteine sa automatskim očitavanjem; analizu urina test trakom na ukupne proteine sa manuelnim očitavanjem.1

Preporučuje se da kliničke laboratorije, pored koncentracije albumina ili koncentracija proteinurije, prijavljuju i ACR i odnos protein/kreatinin u vremenski neodređenim uzorcima urina, a ne samo koncentracije.1

Laboratorije više ne treba da koriste izraz mikroalbuminurija.1

Definicija napredovanja

Kod ljudi sa HBB procena GFR i albuminurije treba da se vrši najmanje jednom godišnje. Procena GFR i albuminurije treba da se vrši i češće kod pojedinaca sa većim rizikom od napredovanja bolesti, i/ili u slučajevima kada će merenje uticati na terapijske odluke. Tabela u nastavku prikazuje preporučeni minimalni broj poseta.1

Povezane teme

HBB je povezana sa širokim spektrom komplikacija koje mogu da dovedu do neželjenih ishoda po zdravlje.

Otkrijte kako napredak medicine i tehnologije pomaže ljudima sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom da nastave da uživaju u dugom i kvalitetnom životu.