Komplikacije

Lekar objašnjava pacijentu moguće komplikacije u vidu metaboličke bolesti kostiju kao posledice HBB

HBB je povezana sa širokim spektrom komplikacija koje mogu da dovedu do neželjenih ishoda po zdravlje. Kod nekih komplikacija, uzročna veza između bolesti bubrega i neželjenih ishoda je dobro poznata. U slučaju takvih komplikacija postoje smernice kliničke prakse za ispitivanje i lečenje izmenljivih faktora u cilju sprečavanja neželjenih ishoda.1

Treba imati na umu da neće svi ljudi sa HBB doživeti sve komplikacije, niti da će se sve komplikacije pojaviti istom brzinom niti u istom stepenu kod pojedinaca sa istom kategorijom GFR ili albuminurije. Bez obzira na to, u lečenju HBB je važno poznavati najčešće komplikacije i opcije lečenja.1

Anemija

Anemija predstavlja važnu komplikaciju hronične bolesti bubrega zato što značajno doprinosi većem opterećenju simptomima HBB. Ona ima veliki uticaj na živote ljudi koji boluju od HBB, ali uz odgovarajuće lečenje može da bude reverzibilna.1

Metabolička bolest kostiju uzrokovana HBB, uključujući laboratorijske abnormalnosti

Promene u mineralnom metabolizmu kostiju i promene homeostaze kalcijuma i fosfata javljaju se u početnim fazama HBB i napreduju istovremeno sa smanjenjem funkcije bubrega. Te promene su grupisane pod zajedničkim nazivom Mineralno-koštani poremećaj u hroničnoj bolesti bubrega (MKP-HBB), što uključuje renalnu osteodistrofiju i ekstraskeletnu (vaskularnu) kalcifikaciju povezanu sa abnormalnostima mineralnog metabolizma kostiju.1

Acidoza

Učestalost i težina metaboličke acidoze kod ljudi obolelih od HBB postepeno raste uz opadanje GFR. Prilagođavanja izlučivanja kiseline bubrega u početku sprečavaju pad koncentracije serumskog bikarbonata, ali dok GFR nastavlja da opada ispod 40 ml/min/1,73 m2, obično se razvija metabolička acidoza. Nefrološka zajednica preporučuje da se ljudima sa HBB i koncentracijom serumskog bikarbonata <22 mmol/l daje terapija oralne suplementacije bikarbonata, kako bi se nivo serumskog bikarbonata održao unutar granica normale, osim ako je to kontraindikovano.1

HBB i kardiovaskularna oboljenja

Smatra se da su ljudi koji boluju od HBB izloženi povišenom riziku od kardiovaskularnih oboljenja. Studije zasnovane na populaciji su pokazale postojanje povećanog rizika od smrti i kardiovaskularne smrtnosti u slučajevima kad GFR padne ispod 60 ml/min/1,73 m2 ili kad analiza urina pokaže prisustvo albumina. Oboleli od HBB imaju veću verovatnoću da dožive kardiovaskularni događaj nego da bolest napreduje do terminalne bubrežne insuficijencije, imaju lošiju prognozu sa većom smrtnošću nakon akutnog infarkta miokarda i veći rizik od ponovnog infarkta miokarda, slabosti srca i iznenadne srčane smrti. Upravljanje izmenljivim faktorima rizika od kardiovaskularnih bolesti, kao što su regulacija krvnog pritiska i kontrola dijabetesa, takođe usporava napredovanje HBB.1

HBB i periferna arterijska bolest

Postoji značajna povezanost između HBB i periferne arterijske bolesti (PAD). Simptomi PAD mogu da budu prisutni kod manjeg dela ljudi koji imaju klinički dokazanu PAD. Iz tog razloga je važno meriti tibijalno-brahijalni indeks i vršiti redovnu sistematsku procenu donjih ekstremiteta kod ljudi sa visokim rizikom od PAD kako bi se uočili šumovi, gubitak pulsa, hladni bledi ekstremiteti, sporije vensko punjenje i kožni ulceri.1

Povezane teme

Razne bolesti kardiovaskularnog sistema utiču na veliki broj pacijenata na dijalizi.

Želimo da vam pomognemo da upravljate svojim stanjem radi kvalitetnijeg života.