Timski rad u jedinici za dijalizu

Posvećeno stručno osoblje
Multidisciplinarni centar za dijalizu

Na čelu centra za dijalizu se nalaze direktor za medicinske poslove sa specijalizacijom iz nefrologije i supervizor sestrinske nege, koji su zaduženi za upravljanje lekarskim odnosno sestrinskim osobljem. Svaku terapijsku smenu nadzire jedan lekar (osim u slučaju Satelitskog centra za dijalizu), a nefrološka medicinska sestra je zadužena za sprovođenje terapije dijalize nad 4 do 6 pacijenata, zavisno od nivoa pomoći koji propisuju lokalni propisi. Nefrološkim medicinskim sestrama pomažu zdravstveni asistenti, u zavisnosti od propisa u datoj zemlji. Zavisno od njihove veličine i lokacije, centri za dijalizu mogu da imaju dodatno administrativno osoblje i osoblje za tehničku podršku.

Direktor za medicinske poslove organizuje i vodi multidisciplinarni mesečni sastanak (Klinički pregled) u svrhu analize opštih rezultata i poboljšanja zdravstvenog stanja pojedinačnih pacijenata; ti sastanci unapređuju komunikaciju i stvaraju atmosferu zajedništva u timu za negu centra za dijalizu.